electrolytic mercaptan process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrolytic mercaptan process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrolytic mercaptan process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrolytic mercaptan process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrolytic mercaptan process

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quy trình điện phân mecaptan