electricity generation station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electricity generation station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electricity generation station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electricity generation station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electricity generation station

    * kỹ thuật

    nhà máy (phát) điện