electric vehicle for general-purpose use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric vehicle for general-purpose use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric vehicle for general-purpose use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric vehicle for general-purpose use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric vehicle for general-purpose use

    * kỹ thuật

    ô tô:

    xe điện bánh lốp nhiều công dụng