electric transmission line (electric line) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric transmission line (electric line) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric transmission line (electric line) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric transmission line (electric line).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric transmission line (electric line)

    * kỹ thuật

    đường tải điện