electric switchboard premises nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric switchboard premises nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric switchboard premises giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric switchboard premises.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric switchboard premises

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phòng bảng điện