electric resonance opto - thermal spectrometer (eros) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric resonance opto - thermal spectrometer (eros) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric resonance opto - thermal spectrometer (eros) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric resonance opto - thermal spectrometer (eros).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric resonance opto - thermal spectrometer (eros)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy đo phổ quang - nhiệt cộng hưởng điện