electric power supply company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric power supply company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric power supply company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric power supply company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric power supply company

    * kỹ thuật

    công ty điện lực

    điện:

    hãng cung cấp điện