electric power filling station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric power filling station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric power filling station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric power filling station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric power filling station

    * kỹ thuật

    trạm phân phối điện

    điện:

    trạm giữ điện