electric pole-centrifugal concrete, single nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric pole-centrifugal concrete, single nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric pole-centrifugal concrete, single giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric pole-centrifugal concrete, single.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric pole-centrifugal concrete, single

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột điện đơn bê tông ly tâm