electric motor driving bucket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric motor driving bucket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric motor driving bucket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric motor driving bucket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric motor driving bucket

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gàu điều khiển bằng động cơ điện