electric metal spraying device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric metal spraying device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric metal spraying device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric metal spraying device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric metal spraying device

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy mạ (phun) kim loại (bằng) điện