electric main line locomotive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric main line locomotive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric main line locomotive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric main line locomotive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric main line locomotive

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đầu máy điện đường chính tuyến