electric machine servicing workshop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric machine servicing workshop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric machine servicing workshop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric machine servicing workshop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric machine servicing workshop

    * kỹ thuật

    điện:

    phân xưởng sửa chữa máy điện