electric appliances control devices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric appliances control devices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric appliances control devices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric appliances control devices.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric appliances control devices

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị điều khiển dụng cụ điện