drying yard (for bricks) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drying yard (for bricks) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drying yard (for bricks) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drying yard (for bricks).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drying yard (for bricks)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sân phơi gạch