drying (of wood) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drying (of wood) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drying (of wood) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drying (of wood).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drying (of wood)

    * kỹ thuật

    sấy gỗ

    sự phơi gỗ