drying time (of paint) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drying time (of paint) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drying time (of paint) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drying time (of paint).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drying time (of paint)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thời gian khô (của sơn)