drying oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drying oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drying oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drying oil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • drying oil

    an oil that hardens in air due to oxidation and is often used as a paint or varnish base

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).