detachment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

detachment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm detachment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của detachment.

Từ điển Anh Việt

 • detachment

  /di'tætʃmənt/

  * danh từ

  sự gỡ ra, sự tháo rời, sự tách ra; tình trạng tách rời ra

  sự thờ ơ (đối với việc đời); tình trạng sống tách rời

  sự vô tư, sự suy xét độc lập

  (quân sự) phân đội, chi đội (được cắt đi làm nhiệm vụ riêng lẻ)

 • detachment

  sự tách ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • detachment

  the act of releasing from an attachment or connection

  Synonyms: disengagement

  a small unit of troops of special composition

  Similar:

  withdrawal: avoiding emotional involvement

  insulation: the state of being isolated or detached

  the insulation of England was preserved by the English Channel

  Synonyms: insularity, insularism

  separation: coming apart

  Synonyms: breakup