demolition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demolition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demolition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demolition.

Từ điển Anh Việt

 • demolition

  /di'mɔliʃmənt/ (demolition) /,demə'liʃn/

  * danh từ

  sự phá huỷ; sự đánh đổ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • demolition

  * kỹ thuật

  sự hư hỏng

  sự phá hủy

  sự phá sập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • demolition

  the act of demolishing

  Similar:

  destruction: an event (or the result of an event) that completely destroys something

  Synonyms: wipeout