democratic and popular republic of algeria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

democratic and popular republic of algeria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm democratic and popular republic of algeria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của democratic and popular republic of algeria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • democratic and popular republic of algeria

    Similar:

    algeria: a republic in northwestern Africa on the Mediterranean Sea with a population that is predominantly Sunni Muslim; colonized by France in the 19th century but gained autonomy in the early 1960s

    Synonyms: Algerie

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).