deferred payment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deferred payment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deferred payment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deferred payment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deferred payment

  * kinh tế

  số tiền (hàng) trả từng kỳ

  sự trả chậm

  trả chậm

  trả theo định kỳ

  trả tiền sau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deferred payment

  Similar:

  credit: arrangement for deferred payment for goods and services

  Antonyms: cash