cyclone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyclone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyclone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyclone.

Từ điển Anh Việt

 • cyclone

  /'saikloun/

  * danh từ

  khi xoáy thuận, khi xoáy tụ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cyclone

  * kinh tế

  xyclon

  * kỹ thuật

  bình xyclon (chiết tách)

  gió xoáy

  khí xoáy thuận

  máy hút bụi

  xiclon

  xoáy

  xoáy thuận

  xây dựng:

  buồng gió xoáy

  khí xoáy tụ

  tháp xoáy

  thùng xoáy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cyclone

  (meteorology) rapid inward circulation of air masses about a low pressure center; circling counterclockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern

  Antonyms: anticyclone

  a violent rotating windstorm