crew entry tunnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crew entry tunnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crew entry tunnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crew entry tunnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crew entry tunnel

    * kỹ thuật

    lối chui vào cửa đội bay