crest of wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crest of wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crest of wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crest of wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crest of wave

    * kỹ thuật

    đỉnh sóng

    ngọn sóng