courage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

courage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm courage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của courage.

Từ điển Anh Việt

 • courage

  /'kʌridʤ/

  * danh từ

  sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí

  to keep up one's courage: giữ vững can đảm, không nản lòng

  to lose courage: mất hết can đảm, mất hết hăng hái

  to pluck (muster) up courage; to screw up one's courage; to take courage; to take one's courage in both hands: lấy hết can đảm

  dutch courage

  tính anh hùng (sau khi uống rượu)

  to have the courage of one's convictions (opinions)

  thực hiện quan điểm của mình; kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet