braveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braveness.

Từ điển Anh Việt

  • braveness

    xem brave

Từ điển Anh Anh - Wordnet