conic (al) curves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conic (al) curves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conic (al) curves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conic (al) curves.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conic (al) curves

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    họ đường cong conic