congo eel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

congo eel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm congo eel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của congo eel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • congo eel

    Similar:

    amphiuma: aquatic eel-shaped salamander having two pairs of very small feet; of still muddy waters in the southern United States

    Synonyms: congo snake, blind eel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).