computed go to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computed go to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computed go to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computed go to.

Từ điển Anh Việt

  • computed GO TO

    (Tech) GO TO bằng tính toán