computed azimuth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computed azimuth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computed azimuth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computed azimuth.

Từ điển Anh Việt

  • computed azimuth

    (Tech) phương vị tính toán