compression strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compression strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compression strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compression strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compression strength

    * kỹ thuật

    cường độ chịu nén

    độ bền nén

    sức chịu nén