compression mould nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compression mould nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compression mould giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compression mould.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compression mould

    * kỹ thuật

    khuôn đúc áp lực

    khuôn ép