comical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comical.

Từ điển Anh Việt

 • comical

  /'kɔmikəl/

  * tính từ

  hài hước, khôi hài, tức cười; vui nhộn

  kỳ cục, lố bịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • comical

  Similar:

  amusing: arousing or provoking laughter

  an amusing film with a steady stream of pranks and pratfalls

  an amusing fellow

  a comic hat

  a comical look of surprise

  funny stories that made everybody laugh

  a very funny writer

  it would have been laughable if it hadn't hurt so much

  a mirthful experience

  risible courtroom antics

  Synonyms: comic, funny, laughable, mirthful, risible