clue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clue.

Từ điển Anh Việt

 • clue

  /klu:/

  * danh từ

  đầu mối; manh mối

  to look for clues: lần đầu mối

  dòng tư tưởng; mạch câu chuyện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clue

  evidence that helps to solve a problem

  Synonyms: clew, cue

  roll into a ball

  Synonyms: clew

  Similar:

  hint: a slight indication