clew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clew.

Từ điển Anh Việt

 • clew

  /klu:/

  * danh từ

  cuộn chỉ

  đầu mối, manh mối

  there is no clew to soive the mystery: không có manh mối gì để khám phá ra điều bí ẩn này

  (hàng hải) dây treo võng

  (hàng hải) góc buồm phía trước

  from clew to earling

  từ đầu đến chân

  * ngoại động từ (+ up)

  (hàng hải) cuốn (buồm)

  cuộn lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clew

  a ball of yarn or cord or thread

  Similar:

  clue: evidence that helps to solve a problem

  Synonyms: cue

  clue: roll into a ball