cipher block chain mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cipher block chain mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cipher block chain mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cipher block chain mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cipher block chain mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ chuỗi khối mật mã