ciphertext nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ciphertext nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ciphertext giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ciphertext.

Từ điển Anh Việt

  • ciphertext

    * danh từ

    văn bản viết thành mật mã