cellulose triacetate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cellulose triacetate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cellulose triacetate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cellulose triacetate.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cellulose triacetate

    cellulose acetate that is relatively slow to burn; used instead of celluloid for motion-picture film

    Synonyms: triacetate

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).