cellulose film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cellulose film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cellulose film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cellulose film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cellulose film

    * kỹ thuật

    giấy bóng kính

    hóa học & vật liệu:

    màng xenlulo