catenary line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catenary line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catenary line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catenary line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catenary line

    * kỹ thuật

    đường dây xích