catenary arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catenary arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catenary arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catenary arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catenary arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cuốn có dạng chuỗi

    cuốn có dạng xích treo