catenary curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catenary curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catenary curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catenary curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catenary curve

    * kỹ thuật

    đường dây xích