catenary flume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catenary flume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catenary flume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catenary flume.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catenary flume

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cân máng kiểu xích