carboniferous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carboniferous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carboniferous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carboniferous.

Từ điển Anh Việt

 • carboniferous

  /,kɑ:bə'nifərəs/

  * tính từ

  có than, chứa than

  (địa lý,địa chất) (thuộc) kỷ cacbon; (thuộc) hệ cacbon

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carboniferous

  * kỹ thuật

  có cacbon

  kỷ Cacbon

  hóa học & vật liệu:

  chứa than

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carboniferous

  from 345 million to 280 million years ago

  Synonyms: Carboniferous period

  of or relating to the Carboniferous geologic era

  carboniferous rock system

  Similar:

  carbonaceous: relating to or consisting of or yielding carbon

  Synonyms: carbonous, carbonic