carboniferous system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carboniferous system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carboniferous system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carboniferous system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carboniferous system

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hệ chứa cacbon