canonical statistics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canonical statistics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canonical statistics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canonical statistics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canonical statistics

    * kinh tế

    thống kê tiêu chuẩn