butyl rubber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

butyl rubber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm butyl rubber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của butyl rubber.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • butyl rubber

    synthetic rubber made by polymerizing isobutylene

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).