box-type structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

box-type structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm box-type structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của box-type structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • box-type structure

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  cấu trúc kiểu hộp

  xây dựng:

  kết cấu hộp