box-type regenerator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

box-type regenerator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm box-type regenerator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của box-type regenerator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • box-type regenerator

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể tái sinh nhiều ngăn

    bể tái sinh nhiều ô